opc_loader
LeeftijdcontroleOm de inhoud van deze pagina te bekijken dient u 18 jaar of ouder te zijn, bent u dat?
Ja Nee

                                                                                                  

Print deze pagina:
Algemene Voorwaarden Maoli Care™

 

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Maolicare.com zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Maolicare.com worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Maolicare.com ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

 

 

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Maolicare.com zijn vrijblijvend en Maolicare.com behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Maolicare.com. Maolicare.com is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt bedrijfsnaam dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling. 

 

 

Artikel 3. Prijzen en betalingen 

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euros, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betaling dient te geschieden bij vooruitbetaling.
3.3 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is bedrijfsnaam gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.4 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door MMaolicare.com. 

 

 

Artikel 4. Levering

4.1 De door Maolicare.com opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u. 

 

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Maolicare.com verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over. 

 

 

Artikel 6. Intellectuele en industriïële eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriïele eigendomsrechten welke rusten op de door Maolicare.com geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2 bedrijfsnaam garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden. 

 

 

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa 6,95 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. 

7.2 Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@maolicare.com. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

 

 

Artikel 8. Garantie

8.1 Indien Maolicare.com producten aan de afnemer levert, is Maolicare.com nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de afnemer gehouden dan waarop Maolicare.com ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken. Garantietermijn zal altijd duidelijk op de factuur worden aangegeven.
Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Voor Consumenten geldt een termijn van 30 (dertig) dagen. Reclamaties welke door Maolicare.com na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door Maolicare.com in behandeling te worden genomen. 

 

 

Artikel 9. Bestellingen/communicatie

9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Maolicare.com, dan wel tussen Maolicare.com en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Maolicare.com, is Maolicare.com niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Maolicare.com. 

 

 

Artikel 10. Overmacht

10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Maolicare.com ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Maolicare.com gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Maolicare.com kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 

 

 

Artikel 11. Diversen

11.1 Indien u aan Maolicare.com schriftelijk/mail opgave doet van een adres, is bedrijfsnaam gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Maolicare.com schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
11.2 Wanneer door Maolicare.com gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Maolicare.com deze Voorwaarden soepel toepast.
11.3 Indien 1 of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Maolicare.com in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Maolicare.com vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
11.4 Maolicare.com is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden. 

Artikel 12. Klachtenregeling

  1. Maolicare.com beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
  2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Maolicare.com, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
  3. Bij Maolicare.com ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Maolicare.com binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
  4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
  5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden totMaolicare.com. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (https://ec.europa.eu/odr).
  6. Een klacht schort de verplichtingen van Maolicare.com niet op, tenzij Maolicare.com schriftelijk anders aangeeft.
  7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Maolicare.com, zal Maolicare.com naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

 

Artikel 13 - Geschillen

  1. Op overeenkomsten tussenMaolicare.com en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
  2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

 

Artikel 14 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

Artikel 15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

DISCLAIMER

U begrijpt dat ons bedrijf niet kan en niet garandeert of garandeert dat bestanden die beschikbaar zijn om te downloaden van internet vrij zullen zijn van virussen, wormen, Trojaanse paarden of andere code die mogelijk verontreinigende of destructieve eigenschappen vertonen. U bent verantwoordelijk voor het implementeren van voldoende procedures en ijkpunten om te voldoen aan uw specifieke vereisten voor de nauwkeurigheid van gegevensinvoer en -uitvoer, en voor het onderhouden van middelen die extern zijn naar deze site voor de reconstructie van verloren gegevens. Ons bedrijf aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of risico voor uw gebruik van internet.

De inhoud is niet noodzakelijkerwijs volledig en up-to-date en mag niet worden gebruikt ter vervanging van schriftelijke rapporten, verklaringen of kennisgevingen die door het bedrijf worden verstrekt. Investeerders, kredietnemers en andere personen dienen de Inhoud op dezelfde manier te gebruiken als elk ander educatief medium en mogen niet op de Inhoud vertrouwen met uitsluiting van hun eigen professionele oordeel. Informatie verkregen door het gebruik van deze site is niet uitputtend en omvat niet alle kwesties, onderwerpen of feiten die relevant kunnen zijn voor uw doelen.

UW GEBRUIK VAN DEZE SITE IS OP EIGEN RISICO. De inhoud wordt aangeboden "in de huidige staat" en zonder garanties van welke aard ook, expliciet of impliciet. Ons bedrijf doet afstand van alle garanties, inclusief impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, TITEL OF NIET-INBREUK. Ons bedrijf garandeert niet dat de functies OF INHOUD op deze site ononderbroken of vrij van fouten zijn, dat defecten worden gecorrigeerd of dat deze site of de server die deze beschikbaar stelt, vrij is van virussen of andere schadelijke componenten. Ons bedrijf biedt geen garantie voor en gebruikt geen enkele verklaring betreffende het gebruik of het resultaat van gebruik van de inhoud in termen van nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of anderszins. De inhoud kan technische onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten en het Bedrijf kan op elk moment wijzigingen of verbeteringen aanbrengen. U, en niet ons bedrijf, neemt de volledige kosten van alle noodzakelijke reparaties, reparaties of correcties op zich, in het geval van schade of schade voortvloeiend uit het gebruik van deze site of de inhoud ervan. ONZE ONDERNEMING GEEFT GEEN GARANTIES DAT UW GEBRUIK VAN DE INHOUD DE RECHTEN VAN ANDEREN NIET SCHENDT EN AANVAARDT GEEN AANSPRAKELIJKHEID OF VERANTWOORDELIJKHEID VOOR FOUTEN OF WEGLATINGEN IN EEN DERGELIJKE INHOUD.

Alle informatie op deze site, hetzij historisch van aard, hetzij toekomstgericht, spreekt alleen vanaf de datum waarop de informatie op deze site wordt geplaatst en het bedrijf neemt geen enkele verplichting op zich om dergelijke informatie bij te werken nadat deze is gepubliceerd of om dergelijke informatie te verwijderen. informatie van deze site als deze niet, of niet langer, accuraat of volledig is.

 

Let op! Alle bestellingen worden op bestelling gemaakt in ons lab in de VS en kunnen pas worden uitgevoerd nadat de betaling is ontvangen.
 

Disclaimer internationale verzending:

"MaoliCare is niet aansprakelijk voor de internationale verzending van producten zodra ze onze Amerikaanse faciliteiten verlaten. We kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor inbeslagnames door de douane of vertragingen in landen van bestemming. Klanten wordt geadviseerd zich op de hoogte te stellen van de lokale douanevoorschriften, die variëren en van invloed kunnen zijn op de levering van bestellingen."